Gita Govinda or Ashtapadi

Priye Charusheele… 

Samudhitha Madhane Ramnee Vadhane

Abhinaya Demo by Kalanidhi Narayanan