മിയാവാക്കി വനവല്‌ക്കരണ രീതികള്‍

Miyawaki Afforestation

Miyawaki Afforestation

2 Ratings

2 Reviews

31 Videos, 03 hours 06 minutes

Subscription

Note:- Both the choreography and the music are under copyright. This music can only be used with this choreography. Subscribers are not allowed to alter the music or the choreography or use it in any other format or part of any other production.

No.

Title

Duration

1

ഭൂമി

00:03:29

2

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം

00:02:57

3

മരങ്ങള്‍

00:02:37

4

മണ്ണ്‌ വേവുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

00:03:53

5

കൃഷിയും പ്രകൃതിയും

00:03:50

6

പരീക്ഷണശാല

00:03:09

7

ഉറവ തേടി

00:03:41

8

ചെറിയ സ്ഥലത്തൊരു വനം സാദ്ധ്യമോ ?

00:02:25

9

വളക്കൂറുളള മണ്ണ്‌

00:02:34

10

മണ്ണിന്റെ ജൈവികത

00:02:59

11

മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി തിരിച്ചുകിട്ടാന്‍

00:04:00

12

ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട പാഠം

00:02:34

13

ജൈവഘടികാരം

00:03:35

14

പ്രഫ. അകിരാ മിയാവാക്കി

00:02:57

15

മിയാവാക്കി മാതൃക

00:02:23

16

തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങള്‍

00:03:22

17

ബഹുസ്വരമായ വനവത്‌കരണ മാതൃക

00:02:35

18

നിലമൊരുക്കല്‍

00:03:43

19

ചെടികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍

00:03:03

20

ഗ്രോബാഗുകളില്‍ തൈകള്‍ വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍

00:02:59

21

മിയാവാക്കി കാടിന്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളമാകാം

00:02:26

22

തെരെഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തെ വനവത്‌കരണ രീതി

00:03:12

23

തൈകള്‍ക്കിടയിലെ അകലം

00:02:14

24

പുതയിടല്‍

00:02:28

25

മിയാവാക്കി കാടിനു ചുറ്റമുളള പരിസരം

00:02:26

26

ജലസേചനം

00:03:25

27

മിയാവാക്കി കാടിന്റെ പരിപാലനം

00:04:09

28

വളളിപ്പടര്‍പ്പുകള്‍, ചെറുചെടികള്‍

00:02:17

29

ആദ്യമേ ഉളള മരങ്ങളെ എന്തുചെയ്യും ?

00:04:30

30

മിയാവാക്കി മാതൃക വനവത്‌കരണം - ഘട്ടം ഘട്ടമായുളള വിവരണം

00:02:26

31

മിയാവാക്കി വനവത്കരണം ലൈവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് 29 ഒക്ടോബർ 2021

01:34:05


Rating & Review

5

out of 5

Excellent
Good
Average
Poor
Very Poor

KRISHNAKUMAR KUCHELAN

Good

RATHEESH KUMARUG

Very good initiative would like volunteer

NatyaSutra is an attempt to permanently preserve the rich art and cultural heritage of India. Our dream is to provide 24/7 online access to personalized lectures, tutorials, classes, and performances of all Indian art and culture.