पञ्चकर्म:आयुर्वेदस्वास्थ्य मन्त्रः

पञ्चकर्म:आयुर्वेदस्वास्थ्य मन्त्रः

Health

Language: Sanskrit

36 Videos, 01 hour 10 minutes duration

Price :
5
Add to cart buy now
Subscription :
MODULE INCLUDES
Sl. no. Title Duration
1 उपोद्घातः 00:06:19
2 स्वास्थ्यकरणम् 00:02:39
3 स्नेहपानम् 00:01:13
4 अभ्यङ्गन स्नानम् 00:05:43
5 तलम् 00:01:14
6 शिरोलेपः 00:01:34
7 शिरोवस्ति 00:01:15
8 पिचु 00:01:28
9 अक्षितर्पणम् 00:01:19
10 नेत्रधारा 00:01:08
11 कर्णपूरणम् 00:01:00
12 उद्वर्तनम् 00:03:08
13 कटिवस्ति 00:01:48
14 उरोवस्ति 00:01:28
15 लेपनम् 00:00:52
16 पिण्डस्वेदः 00:03:31
17 चूर्णस्वेदः 00:02:29
18 पत्रस्वेदः 00:03:00
19 शिरोधारा 00:01:52
20 तक्रधारा 00:01:35
21 क्षीरधारा 00:02:40
22 स्नेहधारा 00:02:11
23 धान्याल्मधारा 00:01:47
24 सर्वाङ्गधारा 00:02:41
25 उपानहस्वेदः 00:01:20
26 अवगहस्वेदः 00:01:06
27 भाष्पस्वेदः 00:01:31
28 पञ्चकर्मस्य उपोद्घातः 00:01:16
29 नस्यम् 00:02:20
30 वमनम् 00:01:02
31 विरेचनम् 00:01:10
32 वस्ति 00:01:09
33 रक्तमोक्षणम् 00:00:56
34 स्नानम् 00:02:22
35 आहारः 00:00:59
36 उपसंहारः 00:01:19
उपोद्घातः
पञ्चकर्म इत्युक्ते किम्?
पञ्चकर्मणः प्रयोजनानि
विषयाः
Post a Review