പഞ്ചകര്‍മ്മം പുനര്‍ യൗവ്വന പ്രാപ്തിക്കൊരു ആയുര്‍വേദ മന്ത്രം

Health

Health

36 Videos, 01 hour 11 minutes

Subscription

No.

Title

Duration

1

ആമുഖം

00:06:23

2

പുനരുജ്ജീവനം

00:02:41

3

സ്‌നേഹപാനം

00:01:16

4

അഭ്യംഗസ്‌നാനം

00:05:42

5

തളം

00:01:18

6

തലപൊതിച്ചില്‍

00:01:36

7

ശിരോവസ്തി

00:01:18

8

പിച്ചു

00:01:30

9

അക്ഷിതര്‍പ്പണം

00:01:30

10

നേത്രധാര

00:01:09

11

കര്‍ണ്ണപൂരണം

00:01:03

12

ഉദ്വര്‍ത്തനം

00:03:09

13

കടിവസ്തി

00:01:49

14

ഉരോവസ്തി

00:01:31

15

ലേപനം

00:00:54

16

നവരക്കിഴി

00:03:30

17

പൊടിക്കിഴി

00:02:31

18

ഇലക്കിഴി

00:03:02

19

ശിരോധാര

00:01:54

20

തക്രധാര

00:01:26

21

ക്ഷീരധാര

00:02:42

22

സ്‌നേഹധാര

00:02:14

23

ധാന്യാമ്ലധാര

00:01:48

24

പിഴിച്ചില്‍

00:02:43

25

ഉപനാഹസ്വേദനം

00:01:23

26

അവഗാഹസ്വേദനം

00:01:05

27

ബാഷ്പസ്വേദനം

00:01:34

28

പഞ്ചകര്‍മ്മ - ആമുഖം

00:01:10

29

നസ്യം

00:02:19

30

വമനം

00:01:02

31

വിരേചനം

00:01:12

32

വസ്തി

00:01:32

33

രക്തമോക്ഷം

00:00:57

34

സ്‌നാനം

00:02:22

35

ഭക്ഷണക്രമം

00:01:02

36

ഉപസംഹാരം

00:01:21


NatyaSutra is an attempt to permanently preserve the rich art and cultural heritage of India. Our dream is to provide 24/7 online access to personalized lectures, tutorials, classes, and performances of all Indian art and culture.