പഞ്ചകര്‍മ്മം പുനര്‍ യൗവ്വന പ്രാപ്തിക്കൊരു ആയുര്‍വേദ മന്ത്രം

Health

പഞ്ചകര്‍മ്മം പുനര്‍ യൗവ്വന പ്രാപ്തിക്കൊരു ആയുര്‍വേദ മന്ത്രം

Health

36 Videos, 01 hour 11 minutes duration

Subscription

No.

Title

Duration

1

ആമുഖം

00:06:23

2

പുനരുജ്ജീവനം

00:02:41

3

സ്‌നേഹപാനം

00:01:16

4

അഭ്യംഗസ്‌നാനം

00:05:42

5

തളം

00:01:18

6

തലപൊതിച്ചില്‍

00:01:36

7

ശിരോവസ്തി

00:01:18

8

പിച്ചു

00:01:30

9

അക്ഷിതര്‍പ്പണം

00:01:30

10

നേത്രധാര

00:01:09

11

കര്‍ണ്ണപൂരണം

00:01:03

12

ഉദ്വര്‍ത്തനം

00:03:09

13

കടിവസ്തി

00:01:49

14

ഉരോവസ്തി

00:01:31

15

ലേപനം

00:00:54

16

നവരക്കിഴി

00:03:30

17

പൊടിക്കിഴി

00:02:31

18

ഇലക്കിഴി

00:03:02

19

ശിരോധാര

00:01:54

20

തക്രധാര

00:01:26

21

ക്ഷീരധാര

00:02:42

22

സ്‌നേഹധാര

00:02:14

23

ധാന്യാമ്ലധാര

00:01:48

24

പിഴിച്ചില്‍

00:02:43

25

ഉപനാഹസ്വേദനം

00:01:23

26

അവഗാഹസ്വേദനം

00:01:05

27

ബാഷ്പസ്വേദനം

00:01:34

28

പഞ്ചകര്‍മ്മ - ആമുഖം

00:01:10

29

നസ്യം

00:02:19

30

വമനം

00:01:02

31

വിരേചനം

00:01:12

32

വസ്തി

00:01:32

33

രക്തമോക്ഷം

00:00:57

34

സ്‌നാനം

00:02:22

35

ഭക്ഷണക്രമം

00:01:02

36

ഉപസംഹാരം

00:01:21

Show more

Programmes

A carefully curated classification of our digital archive based on the requirements and training of the viewer. Students shall find lessons as per the extent of their training and art lovers can access compositions of their liking.


NatyaSutra is an attempt to permanently preserve the rich art and cultural heritage of India. Our dream is to provide 24/7 online access to personalized lectures, tutorials, classes, and performances of all Indian art and culture.