പഞ്ചകര്‍മ്മം പുനര്‍ യൗവ്വന പ്രാപ്തിക്കൊരു ആയുര്‍വേദ മന്ത്രം

പഞ്ചകര്‍മ്മം പുനര്‍ യൗവ്വന പ്രാപ്തിക്കൊരു ആയുര്‍വേദ മന്ത്രം

Health

Language: Malayalam

36 Videos, 01 hour 11 minutes duration

Price :
5
Add to cart buy now
Subscription :
MODULE INCLUDES
Sl. no. Title Duration
1 ആമുഖം 00:06:23
2 പുനരുജ്ജീവനം 00:02:41
3 സ്‌നേഹപാനം 00:01:16
4 അഭ്യംഗസ്‌നാനം 00:05:42
5 തളം 00:01:18
6 തലപൊതിച്ചില്‍ 00:01:36
7 ശിരോവസ്തി 00:01:18
8 പിച്ചു 00:01:30
9 അക്ഷിതര്‍പ്പണം 00:01:30
10 നേത്രധാര 00:01:09
11 കര്‍ണ്ണപൂരണം 00:01:03
12 ഉദ്വര്‍ത്തനം 00:03:09
13 കടിവസ്തി 00:01:49
14 ഉരോവസ്തി 00:01:31
15 ലേപനം 00:00:54
16 നവരക്കിഴി 00:03:30
17 പൊടിക്കിഴി 00:02:31
18 ഇലക്കിഴി 00:03:02
19 ശിരോധാര 00:01:54
20 തക്രധാര 00:01:26
21 ക്ഷീരധാര 00:02:42
22 സ്‌നേഹധാര 00:02:14
23 ധാന്യാമ്ലധാര 00:01:48
24 പിഴിച്ചില്‍ 00:02:43
25 ഉപനാഹസ്വേദനം 00:01:23
26 അവഗാഹസ്വേദനം 00:01:05
27 ബാഷ്പസ്വേദനം 00:01:34
28 പഞ്ചകര്‍മ്മ - ആമുഖം 00:01:10
29 നസ്യം 00:02:19
30 വമനം 00:01:02
31 വിരേചനം 00:01:12
32 വസ്തി 00:01:32
33 രക്തമോക്ഷം 00:00:57
34 സ്‌നാനം 00:02:22
35 ഭക്ഷണക്രമം 00:01:02
36 ഉപസംഹാരം 00:01:21
പഞ്ചകര്‍മ്മം
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകള്‍
പഞ്ചകര്‍മ്മ ചികിത്സയിലെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങള്‍
ആയുര്‍വേദ ഔഷധങ്ങള്‍
About the Programme
Post a Review